Szakterületeink

Szakterületünk:

Adatvédelmi jog:

Az adatvédelem törvényi szabályai szerinti személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának, felhasználásának  szabályaival kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozatok vagy más jogi dokumentumok elkészítését vállaljuk. Munkatársaink rendszeresen nyújtanak tanácsadást, adnak jogi állásfoglalást adatvédelmi kérdésekben.

Ifj. dr. Tiborcz Attila
Dr. Korsós Csaba
Dr. Wiszler-Magyari Anna
Dr. Horváth Rita

Adójog:

Velünk rendszeresen együttműködő könyvvizsgálóval és könyvelőirodai háttérrel végezzük az adóhatósági jegyzőkönyvekkel, határozatokkal, esetleges keresetekkel és felülvizsgálati kérelmekkel kapcsolatos beadványok elkészítését, majd az esetleges perbeni képviseletet.

Dr. Tiborcz Attila
Dr. Korsós Csaba

Agrárjog:

Irodánk naprakész felkészültséggel és a kontakt személy saját termelői gyakorlata során megszerzett tapasztalattal rendelkezik. Irodánk készséggel vállalja termőföld adásvételi, haszonbérleti szerződésének elkészítését, hatóságok előtti ügyintézését, földhivatal előtti eljárást. Különös hangsúlyt helyezünk az agrártámogatási rendszer vidékfejlesztési és egységes mezőgazdasági támogatási rendszer előnyeire, kihasználására.

Bonyolult földügyi problémáját megoldjuk.
Kontakt személy:
Dr. Szőllősi Rita

Büntetőjog; szabálysértési jog:

Klasszikus régi ügyvédi iroda révén vállalunk büntetőjogi ügyeket.
Védői munkákra a lelkiismeretesség, a vádlott érdekeinek mindennél fontosabb érvényesítése a jellemző.

Kontakt személyek:
Dr. Tiborcz Attila
Dr. Korsós Csaba  (Munkatársunknak nem csak szakterülete, de hobbija is a büntetőjog.)

 

Családi jog:

Családi joggal kapcsolatos jogi munkánkat a több évtizedes gyakorlat és a  legnagyobb diszkréció jellemezi. Vagyonmegosztás esetén az iroda szakterületének megfelelően a gazdasági vállalkozásokból a felekre jutó vagyoni érték elosztására szakmai tapasztalatunkra támaszkodva nagy hangsúlyt fektetünk

 

Kontakt személyek:

Dr. Tiborcz Attila

Dr. Korsós Csaba

Dr. Szöllősi Rita

Dr. Wiszler-Magyari Anna

Dr. Horváth Rita

 

 

Csődjog;  Adósságkezelés:

Irodánknak nagy tapasztalata van a fizetésképtelenségi eljárásokkal (csődeljárás, felszámolási eljárás) kapcsolatban. Fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő, vagy fizetésképtelen cégek adósságának hitelezőkkel való egyezségkötés segítése, csődeljárás megindításának lefolytatása. Fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek felszámolásának kezdeményezése. Végelszámolási eljárás megindítása és lefolytatása.

Hitelezők érdekeinek képviselete végelszámolási-csőd és felszámolási eljárásokban.

 

Kontakt személyek:

Dr. Tiborcz Attila

Dr. Korsós Csaba

Dr. Wiszler-Magyari Anna

 

 

Domain jog:

Együttműködő ifj. dr. Tiborcz Attila (attila.tiborcz@tiborczlaw.com) specializálta magát a számítógépek és programok felhasználásához kapcsolódó jogterületre. Internet Szolgáltatók Tanácsához kifogásokat nyújtott be domain-nevekkel történő visszaélés miatt. Domainekkel elkövetett védjegybitorlás ügyben is szerzett már tapasztalatot.

 

Kontakt személy:

ifj. dr. Tiborcz Attila

 

E-Kereskedelem:

Együttműködő ifj.dr.Tiborcz Attila (attila.tiborcz@tiborczlaw.com) specializálta magát a számítógépek és programok felhasználásával kapcsolatos jogterületre. Ezen belül az e-kereskedelem jogszabályainak megismerésére alkalmazására, a weboldal felhasználásának, feltételeinek, szabályai megsértésének ismerője. Szankcionálási szabályokról is tud felvilágosítást adni, bejelentésekben segítséget nyújtani.

 

Kontakt személy:

ifj. dr. Tiborcz Attila

e területen a büntető  ügyekben: Dr. Korsós Csaba

 

EU közösségi jog:

Együttműködő ifj.dr.Tiborcz Attila (attila.tiborcz@tiborczlaw.com) specializálta magát a közösségi jogi normák és a közösségi bíróságok joggyakorlatának egyes ügyekre való esetleges kihatását is vizsgálja és alkalmazza az iroda, mert a sikeres pervitelhez elengedhetetlen jelentőséggel bír, hogy a közösségi jog az egyedi jogkérdésekre esetleg mit határozott.

Kontakt személyek:

ifj.Dr.Tiborcz Attila

Dr. Korsós Csaba

Franchise Jog:

Együttműködő ifj.dr.Tiborcz Attila (attila.tiborcz@tiborczlaw.com) specializálta magát a franchise jog és a franchise szerződések bármely aspektusával kapcsolatos kérdések esetén állunk ügyfelei rendelkezésére elsősorban távol-keleti – főleg Kínai – együttműködési megállapodás esetében annak létrehozásában vagy vitás kérdések megoldásában akár Magyarországon akár Kínában vagy Hong-Kongban kiterjedt nemzetközi kapcsolattal.

Kontakt személy:

ifj.dr.Tiborcz Attila

 

Informatikai jog:

Együttműködő ifj.dr.Tiborcz Attila (attila.tiborcz@tiborczlaw.com) specializálta magát  az internetes felhasználás, szoftverek szerzői jogával kapcsolatos kérdésekben naprakészen tudunk jogi felvilágosítást adni, konzultációra készséggel állunk rendelkezésére. E körbe tartozó adatvédelmi kérdésekben is gyakorlati tapasztalatok tükrében adunk konzultációs beszélgetést, polgári peres és büntető ügyekben is.

Kontakt személy:

ifj.dr.Tiborcz Attila

e területen a büntető  ügyekben: Dr. Korsós Csaba

Ingatlanjog:

Ingatlanok, földingatlanok adásvételének teljes lebonyolítása, adóhatósági földhivatali ügyintézéssel. Ingatlanok megterhelésével – jelzálogjoggal, elővásárlási joggal, visszavásárlási joggal kapcsolatos eljárás lebonyolítása a vonatkozó szerződés megkötése.

Ingatlanjog területén nagy tapasztalattal rendelkezünk. Régóta rendezetlen tulajdonú, öröklési viszonyok ingatlan- nyilvántartásban történő tisztázásában gyakorlottak vagyunk. Termőföldekkel kapcsolatos  vitás kérdések megoldásában szakszerűen nyújtunk segítséget. Haszonbérlet megkötése, haszonbérlettel kapcsolatos vitás kérdések rendezése. Telekhatár vitáinak megoldása. Külföldiek Magyarországi ingatlanbefektetési ügyeinek intézése.

Építési jog területén is van jártasságunk.

Kontakt személyek:

Dr. Tiborcz Attila

ifj.Dr.Tiborcz Attila ( külföld)

Dr. Szőllősi Rita (kiemelten a termőföldekkel  kapcsolatos ügyekre)

Dr. Korsós Csaba

Dr. Horváth Rita

 

Kereskedelmi jog

A szállítmányozási, árufuvarozási, közraktári, biztosítási ügyletek területén jelentős gyakorlatot szereztünk, mert az ország egyik jelentőssé fejlődött szállítmányozási cégének képviseletét látjuk el a megalakulása óta. Vételi, bizományi, kiadói ügyletek jogi kezelésében is hatékony közreműködésére számíthat a megbízónk.

Bármely, a cégforma keletkezése, fennállása, megszűnése során jelentkező jogi feladat ellátásában vagy megoldásában jelentős és szakszerű segítséget nyújtunk.

E területen távol-keleti személyes kapcsolattal rendelkezik együttműködőnk ki három évet élt Pekingben.

Kontakt személyek:

Dr. Tiborcz Attila

ifj.Dr.Tiborcz Attila

Dr. Korsós Csaba

 

Médiajog:

ifj.dr.Tiborcz Attila (attila.tiborcz@tiborczlaw.com) gyakorlati tapasztalattal rendelkezik e szakterületen belül. Elsődlegesen a nemzetközi, elsősorban távol keleti (főleg Kína) koprodukciós szerződések elkészítésében, véleményezésében. Műsorszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás folyamatos tevékenységünkbe tartozik.

Kontakt személy:

ifj.dr.Tiborcz Attila

 

Munkajog:

Munkaszerződések, kollektív szerződések elkészítése, véleményezése, munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetésén át, a munkaügyi vitákban történő peres-, illetve peren kívüli képviselet, munkajoggal kapcsolatos jogi tanácsadás rutin feladat az irodában a felhalmozódott széleskörű tapasztalatok miatt.

Állandó ügyfeleink munkaügyi feladatainak ellátását vállaljuk mind jogi vonatkozásban mind a könyveléshez kapcsolódó feladatok ellátása terén együttműködő könyvelőirodánkkal.

Kontakt személyek:

Dr. Tiborcz Attila

ifj.Dr.Tiborcz Attila

Dr. Korsós Csaba

Dr. Szöllősi Rita

Dr. Wiszler-Magyari Anna

Öröklési jog:

Irodánk megalakulása óta még az ügyvédi munkaközösségi rendszerből szerzett tapasztalatok alapján nyújt jogi szolgáltatást az öröklési jogi viszonyokkal kapcsolatban. Végrendeletek, öröklési szerződések, életjáradéki szerződések, tartási szerződések, halál esetére szóló ajándékozási szerződések, várható örökléssel kapcsolatos megállapodások megkötésével kapcsolatosan nagy tapasztalattal rendelkezünk. Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk örökléssel kapcsolatos perekben is.

Kontakt személyek:

Dr. Tiborcz Attila

Dr. Korsós Csaba

Dr. Szöllősi Rita

Dr. Horváth Rita

 

Polgári Jog:

Klasszikus ügyvédi iroda révén évtizedes tapasztalaton nyugszik a szerződések szakszerű elkészítése – szerződésekből eredő perekben a jogi képviselet, a kártérítési ügyek peren kívüli és perbeli intézése, a biztosítási eseményekből adódó vitákban a jogi képviselet, az orvosi műhibából adódó perbeli képviselet, a hagyatéki eljárásban való képviselet. Váltókkal kapcsolatosan is van szakmai tapasztalatunk.

 

Kontakt személyek:

Dr. Tiborcz Attila

ifj.Dr.Tiborcz Attila ( külföld)

Dr. Szőllősi Rita

Dr. Korsós Csaba

Dr. Wiszler-Magyari Anna

Dr. Horváth Rita

 

Reklámjog:

Együttműködő ifj.dr.Tiborcz Attila (attila.tiborcz@tiborczlaw.com) specializálta magát a kereskedelmi reklámtevékenységgel kapcsolatos jogi feladatok szakszerű megoldásához. Ma már jogászi közreműködés szükséges a közösségi szabályainak való megfelelés érdekében. Vállaljuk reklámokkal kapcsolatos szerződések elkészítését, reklámok jogi minősítésének elvégzését

Kontakt személy:

ifj.dr.Tiborcz Attila

 

Szabadalmi jog, Szabadalmi perek:

Segítünk a találmányok jogi oltalmának megszerzésére vonatkozó eljárások területén, a magyar szabadalmi leírások elkészítésében. Vállaljuk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához történő benyújtást és képviseletet, de akár a nemzetközi (PCT) és európai szabadalmi bejelentések megtételét. Vállaljuk a magyar és külföldi ügyfelek szabadalmi bejelentéseinek Magyarországon kívül történő ügyintézését az Európai Szabadalmi Hivatal előtt.

A szabadalmi oltalmak megsértése esetén képviseletet vállalunk. Megszerzett jogok érdekében eljárunk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, vagy az illetékes magyar bíróságok előtti képviselőként, vagy a fenti jogok alapján indított peres ügyekben.

Kontakt személyek:

Dr. Tiborcz Attila

ifj.Dr.Tiborcz Attila

Szerzői jog megsértése:

Irodánk szerzői és szomszédos jogok megsértésével kapcsolatos tanácsadással, jogbitorlási perekben jogi képviselet ellátásával is foglalkozik, a felhasználási szerződések elkészítése és véleményezése mellett.

A szomszédjogok megsértése miatt indult büntető eljárásokban – a számítógépi programalkotások, irodalmi művek, zeneművek, kereskedelmi, számítógépes és másfajta művek szerzői jogi – jelentős tapasztalatot szereztünk.

Kontakt személyek:

ifj.Dr.Tiborcz Attila

Dr. Korsós Csaba büntetőügyekben

Társasági jog:

Irodánk nagy tapasztalattal áll ügyfelei rendelkezésére a társasági ügyek intézésében.

Gazdasági társaságok, illetve non-profit társaságok, egyesületek, alapítványok létrehozása és az ehhez kapcsolódóan Ügyfeleinek jogi képviseletét látja el állandó vagy eseti megbízás alapján 1988 óta. Gyakorlatunk van a banki,- bírósági eljárások területén is.

Társaságok belső működésével kapcsolatos jogi segítségnyújtás (részvétel közgyűlés, taggyűlés, felügyelő bizottság ülésein) végzünk szakszerűen.

A szervezeti-és működési szabályzatok, egyéb belső szabályzatok kidolgozása napi rutin az irodában.

A vállalatfelvásárlási (M&A) tranzakciókban, társaságok átvilágításában (due diligence) profi könyvvizsgáló biztosításával segítséget nyújtunk.

Általános társasági jogi tanácsadás napi ruti az irodában.

Társaságok átalakulás (egyesülés, szétválás) jogi (esetlegesen könyvvizsgálói segítségadás is) feladatait szakszerűen elvégezzük.

Irodánk kiemelten foglalkozik fizetésképtelenségi eljárásokkal (csődeljárás, felszámolási eljárás) és végelszámolással kapcsolatos ügyekkel.

Kontakt személyek:

Dr. Tiborcz Attila

ifj.Dr.Tiborcz Attila

Dr. Korsós Csaba

Dr. Wiszler-Magyari Anna

Védjegyjog:

Szolgáltatásunk a védjegyjog teljes ága. Nemzeti, nemzetközi és közösségi védjegybejelentés, valamint a bejegyeztetés előtt szükséges védjegykutatás. Vállaljuk továbbá felszólamlások elkészítését. Fellépünk a polgári jogi és büntetőjogi eszközökkel a védjegyek megsértése esetén. Felhasználási szerződések készítünk és véleményezünk.

Tájékoztatást adunk a Kínai védjegyoltalmi gyakorlatról.

Kontakt személyek:

Dr. Tiborcz Attila

ifj.dr.Tiborcz Attila

Dr Korsós Csaba büntető eljárásban

Végrehajtási jog:

Irodánk vállalja jogi képviselet ellátását a végrehajtási eljárásban mert széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek a végrehajtási jog körében felmerülő kérdésekben.

Kontakt személyek:

Dr. Tiborcz Attila

ifj.Dr.Tiborcz Attila

Dr. Korsós Csaba

Dr. Szöllősi Rita

Dr. Horváth Rita

Versenyjog:

Kartelljoggal, gazdasági erőfölénnyel való visszaéléssel és fúziókontrollal tisztességtelen versenypiaci magatartással, fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával, kapcsolatos ügyekben állunk ügyfeleink rendelkezésére. Jóhírnév sérelmével kapcsolatos perekben gyakorlatot szereztünk. Tapasztalattal rendelkezünk a Gazdasági Versenyhivatal előtt indult eljárások tekintetében fogyasztóvédelemi jellegű ügyekben is.

 

Kontakt személyek:

ifj.Dr.Tiborcz Attila

Dr. Korsós Csaba

Dr. Wiszler-Magyari Anna